info@bobautowas.nl Isolatorweg 23, 1014 AS Amsterdam

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Abonnee: Diegene die met Carwash Unlimited een abonnementsovereenkomst heeft gesloten. Abonnement: De overeenkomst tussen Carwash Unlimited en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven. Wasstraat: Een bij Carwash Unlimited aangesloten wasstraat in Nederland. 

1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Carwash Unlimited.

1.3 Op de rechtsbetrekking tussen Carwash Unlimited en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven. 

1.4 Carwash Unlimited behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Carwash Unlimited stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. Carwash Unlimited mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee Carwash Unlimited van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, telefoon dan wel rekeningnummer op de hoogte houdt, zoals bedoeld in artikel 10.1. 2.

 2. Inhoud Abonnement Carwash Unlimited 

2.1 Het Abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar. 

2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement, mits er sprake is van normaal consumenten gebruik conform artikel 5.3 

2.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op alle vestigingen die bij Carwash Unlimited zijn aangesloten met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. 

2.4 Carwash Unlimited behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 4.3. 

3. Duur van het Abonnement

 3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van een maand, behoudens het bepaalde in artikel 4.3 tot en met 4.5. 

3.2 Het Abonnement wordt opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2. 

4. Opzeggen abonnement

 4.1 Het Carwash Unlimited abonnement kan te allen tijde worden opgezegd, nadat de Abonnee heeft opgezegd, kan deze zoals overeengekomen gebruiken van de diensten tot het einde van de maandelijkse factureringsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt Carwash Unlimited geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden van Carwash Unlimited. 

4.2 De Abonnee kan het Carwash Unlimited abonnement zelf beëindigen door in te loggen op het online account en gebruik te maken van de beëindigingsknop. Het account wordt automatisch afgesloten aan het einde van de huidige factureringsperiode. Opzeggen kan bovendien door een schrijven te richten aan: Carwash Unlimited, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Gouwzeestraat 11, 1382 KD Weesp. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@carwashunlimited.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de opzegging. 

4.3 Carwash Unlimited behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee: Carwash Unlimited onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van Carwash Unlimited of niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7. 

4.4 Indien het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld. 

4.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd, behoudt Carwash Unlimited zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten. 

5. Gebruik van het Carwash Unlimited 

5.1 De Abonnee heeft recht om één voertuig onbeperkt te wassen bij een bij Carwash Unlimited aangesloten wasstraat, mits sprake is van normaal consumenten gebruik. 

5.2 Het Carwash Unlimited abonnement is te gebruiken op elke vestiging die bij Carwash Unlimited is aangesloten. 

5.3 Onder normaal consumenten gebruik (fair use policy) wordt verstaan dat het gebruik van de wasstraat niet hoger mag liggen dan drie maal het gemiddelde gebruik van het desbetreffende Carwash Unlimited abonnement. 

6. Prijzen 

6.1 Carwash Unlimited behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. Carwash Unlimited stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte. 

6.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

6.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. 

6.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat. 

7. Betaling 

7.1 Het abonnementsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee opgegeven bankrekening. De eerste termijn dient direct via iDEAL te worden betaald. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen. 

7.2 Door ondertekening van de abonnementsovereenkomst machtigt de Abonnee Carwash Unlimited, dan wel een door Carwash Unlimited aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld. 

7.3 De abonnementskosten voor het Carwash Unlimited abonnement en eventuele bijkomende kosten voor upgrades worden maandelijks afgeschreven van het door Abonnee opgegeven rekeningnummer op de kalenderdag waarop het betalende gedeelte van het lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden verschoven, bijvoorbeeld als een bedrag niet via de betalingsmethode af geschreven kon worden of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. 

7.4 Het is niet mogelijk de betaling van het abonnementsgeld aan de kassa van een Wasstraat te voldoen.

 7.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt Carwash Unlimited zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het Carwash Unlimited abonnement buiten werking te stellen. Het Carwash Unlimited abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld heeft voldaan. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Carwash Unlimited abonnement buiten werking is geweest. 

7.6 Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal Carwash Unlimited de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op de Abonnee. Tevens zal Carwash Unlimited de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Carwash Unlimited redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee. 

7.7 De Abonnee voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Af wijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling. 

8. Wijziging kenteken Carwash Unlimited abonnement 

8.1 Een wijziging van het kenteken van het Carwash Unlimited abonnement dient zo snel mogelijk in de portal gemeld te worden. Op de pagina “Mijn gegevens en abonnement” kan de Abonnee de wijziging zelf doorvoeren. Wijzigen kan door een schrijven te richten aan: Carwash Unlimited, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Gouwzeestraat 11, 1382 KD Weesp. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@carwashunlimited.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging. 

8.2 De abonnee kan eenmaal per kalendermaand kosteloos het kenteken wijzigen met een maximum van drie wijzigingen per kalenderjaar. 

8.3 De Abonnee heef t geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Carwash Unlimited abonnement niet kan worden gebruikt. 

9. Klantenservice 

9.1 Voor vragen over deze Abonnementsvoorwaarden, het gebruik van het Abonnement, het opzeggen van een Abonnement, verzoeken om persoonsgegevens in te zien/te wijzigen, kan men terecht bij de Klantenservice. Deze is bereikbaar via e-mailadres: info@carwashunlimited.nl – via telefoonnummer: 085-0718360 (bereikbaar op ma tot en met zat van 09.00 – 17.00uur, uitgezonderd feestdagen) of via een schrijven aan Carwash Unlimited, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Gouwzeestraat 11, 1382 KD Weesp. 

10. Klantgegevens 

10.1 De Abonnee houdt Carwash Unlimited onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer. Wijzigingen in persoonsgegevens dienen zo snel mogelijk in de portal gemeld te worden. Op de pagina “Mijn gegevens en abonnement” kan de Abonnee de wijzigingen zelf doorvoeren. Wijzigen kan door een schrijven te richten aan: Carwash Unlimited, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Gouwzeestraat 11, 1382 KD Weesp. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@carwashunlimited.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging. 

10.2 Wijziging van het bankrekeningnummer dient zo snel mogelijk door gegeven te worden. De abonnee doet dit door een schrijven te richten aan: Carwash Unlimited, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Gouwzeestraat 11, 1382 KD Weesp. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@carwashunlimited.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging. 

10.3 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Carwash Unlimited zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Carwash Unlimited zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

11. Inschakelen derden 

11.1 Carwash Unlimited heef t het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen. 

11.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carwash Unlimited. 

12. Wachtwoorden en accounttoegang 

12.1 De Abonnee die het Carwash Unlimited abonnement heef t af gesloten en via wiens betaalmethode de abonnementskosten worden afgeschreven heeft toegang tot en controle over het Carwash Unlimited abonnement. 

13. Gratis proefperioden 

13.1 Het Carwash Unlimited abonnement kan met een gratis proefperiode beginnen. De gratis proefperiode is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde voormalige Abonnees de service uit te laten proberen. 

13.2 Carwash Unlimited bepaalt naar eigen inzicht of de Abonnee in aanmerking komt voor de gratis proefperiode en kan de criteria hiervoor beperken om te voorkomen dat gratis proefperioden worden misbruikt. Carwash Unlimited behoudt zich het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en het account te blokkeren als wordt vastgesteld dat de Abonnee hiervoor niet in aanmerking komt. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent Carwash Unlimited abonnement worden gebruikt, zoals een kenteken, betalingsmethode of e-mailadres voor je account, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. Er kunnen beperking gelden voor combinaties met andere aanbiedingen. 

13.3 Carwash Unlimited schrijft de maandelijkse abonnementskosten aan het einde van de gratis proefperiode af via de door Abonnee gekozen betaalmethode, tenzij de Abonnee het abonnement voor het einde van de gratis proefperiode heeft opgezegd. Voor prijs inzage van het abonnement en de einddatum van de gratis proefperiode logt de Abonnee in op het online account, via de pagina “Mijn gegevens en abonnement” zijn de gegevens zichtbaar. 

14. Overige bepalingen en toepasselijk recht 

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Carwash Unlimited en de Abonnee is het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden